سر استوانه 7985

سر استوانه 7985

پیچهای سر استوانه  

DIN7985

مبنای محاسبه طول پیچ از ابتدا تا قبل از سر پیچ میباشد. (گل پیچ در طول محاسبه نمیشود)جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


پیچ 2X6 سر استوانه استیل

پیچ 2X6 سر استوانه استیل

پیچ قطر 2 میل طول 6 میل سر استوانه  استیلm2X62در6..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

پیچ 2X8 سر استوانه استیل

پیچ 2X8 سر استوانه استیل

پیچ قطر 2 میل طول 8 میل سر استوانه استیلm2X82در8..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

پیچ 2X10 سراستوانه استیل

پیچ 2X10 سراستوانه استیل

پیچ قطر 2 میل طول 10 میل سر استوانه  استیلm2X102در10..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 2X12 سر استوانه استیل

پیچ 2X12 سر استوانه استیل

پیچ قطر 2 میل طول 12 میل  سر استوانه  استیلm2X122در12..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 2X16 سر استوانه استیل

پیچ 2X16 سر استوانه استیل

پیچ قطر 2 میل طول 16 میل سر استوانه   استیلm2X162در16..

450 تومان قیمت بدون مالیات: 450 تومان

پیچ 2X20 سر استوانه استیل

پیچ 2X20 سر استوانه استیل

پیچ قطر 2 میل طول20 میل سر استوانه  استیلm2X202در20..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ 2.5X6 سر استوانه استیل

پیچ 2.5X6 سر استوانه استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 6 میل سر استوانه  استیلm2.5X62.5در6..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 2.5X8 سر استوانه استیل

پیچ 2.5X8 سر استوانه استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 8 میل  سر استوانه استیلm2.5X82.5در8..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 2.5X10 سراستوانه استیل

پیچ 2.5X10 سراستوانه استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 10 میل  سراستوانه  استیلm2.5X102.5در10..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

پیچ 2.5X12 سر استوانه استیل

پیچ 2.5X12 سر استوانه استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 12 میل سر استوانه  استیلm2.5X122.5در12..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

پیچ 2.5X16 سراستوانه استیل

پیچ 2.5X16 سراستوانه استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 16 میل سر استوانه  استیلm2.5X162.5در16..

400 تومان قیمت بدون مالیات: 400 تومان

پیچ 2.5X20 سراستوانه استیل

پیچ 2.5X20 سراستوانه استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 20 میل سر استوانه استیلm2.5X202.5در20..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ 2.5X25 سراستوانه استیل

پیچ 2.5X25 سراستوانه استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 25 میل  سراستوانه استیلm2.5X252.5در25..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 2.5X30 سراستوانه استیل

پیچ 2.5X30 سراستوانه استیل

پیچ قطر 2.5 میل طول 30 میل  سراستوانه استیلm2.5X302.5در30..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 3X6 سراستوانه استیل

پیچ 3X6 سراستوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 6 میل  سراستوانه  استیل 3در6,m3x6..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

پیچ 3X8 سراستوانه استیل

پیچ 3X8 سراستوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 8 میل سر استوانه  استیل3در8,m3x8..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

پیچ 3X10 سر استوانه استیل

پیچ 3X10 سر استوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 10 میل  سر استوانه  استیل3در10,m3x10..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 3X12 سر استوانه استیل

پیچ 3X12 سر استوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 12میل سر استوانه  استیل3در12,m3x12..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 3X16 سراستوانه استیل

پیچ 3X16 سراستوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 16 میل سراستوانه استیل3در16,m3x16..

450 تومان قیمت بدون مالیات: 450 تومان

پیچ 3X20 سراستوانه استیل

پیچ 3X20 سراستوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 20 میل سراستوانه  استیل3در20,m3x20..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ 3X25 سراستوانه استیل

پیچ 3X25 سراستوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 25 میل  سراستوانه استیل3در25,m3x25..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 3X30 سراستوانه استیل

پیچ 3X30 سراستوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 30 میل سر استوانه استیل3در30,m3x30..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 4X6 سراستوانه استیل

پیچ 4X6 سراستوانه استیل

پیچ قطر 4 میل طول 6 میل سراستوانه  استیل4در6,m4x6..

450 تومان قیمت بدون مالیات: 450 تومان

پیچ 4X8 سراستوانه استیل

پیچ 4X8 سراستوانه استیل

پیچ قطر 4 میل طول 8 میل سر استوانه  استیل4در8,m4x8..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ 4X10 سراستوانه استیل

پیچ 4X10 سراستوانه استیل

پیچ قطر 4 میل طول 10 میل سراستوانه استیل4در10,m4x10..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 4X12 سراستوانه استیل

پیچ 4X12 سراستوانه استیل

پیچ قطر 4 میل طول 12 میل سراستوانه استیل4در12,m4x12..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 4X16 سراستوانه استیل

پیچ 4X16 سراستوانه استیل

پیچ قطر 4 میل طول 16میل سراستوانه استیل4در16,m4x16..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 4X20 سراستوانه استیل

پیچ 4X20 سراستوانه استیل

پیچ قطر 4 میل طول 20 میل سراستوانه استیل4در20,m4x20..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 4X25 سراستوانه استیل

پیچ 4X25 سراستوانه استیل

پیچ قطر 4 میل طول 25 میل سراستوانه استیل4در25,m4x25..

750 تومان قیمت بدون مالیات: 750 تومان

پیچ 4X30 سراستوانه استیل

پیچ 4X30 سراستوانه استیل

پیچ قطر 4 میل طول 30 میل سر استوانه استیل4در30,m4x30..

750 تومان قیمت بدون مالیات: 750 تومان

پیچ 5X6 سراستوانه استیل

پیچ 5X6 سراستوانه استیل

پیچ قطر 5 میل طول 6 میل سراستوانه  استیل 5در6,m5x6..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ 5X8 سراستوانه استیل

پیچ 5X8 سراستوانه استیل

پیچ قطر 5 میل طول 8 میل  سراستوانه استیل 5در8,m5x8..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ 5X10 سراستوانه استیل

پیچ 5X10 سراستوانه استیل

پیچ قطر 5 میل طول 10 میل سراستوانه  استیل 5در10,m5x10..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 5X12 سراستوانه استیل

پیچ 5X12 سراستوانه استیل

پیچ قطر 5 میل طول 12 میل  سراستوانه  استیل 5در12,m5x12..

650 تومان قیمت بدون مالیات: 650 تومان

پیچ 5X16 سراستوانه استیل

پیچ 5X16 سراستوانه استیل

پیچ قطر 5 میل طول 16 میل سراستوانه استیل 5در16,m5x16..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 5X20 سراستوانه استیل

پیچ 5X20 سراستوانه استیل

پیچ قطر 5 میل طول 20 میل  سراستوانه  استیل 5در20,m5x20..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 5X25 سراستوانه استیل

پیچ 5X25 سراستوانه استیل

پیچ قطر 5 میل طول 25 میل سراستوانه  استیل 5در25,m5x25..

900 تومان قیمت بدون مالیات: 900 تومان

پیچ 5X30 سراستوانه استیل

پیچ 5X30 سراستوانه استیل

پیچ قطر 5 میل طول 30 میل سراستوانه  استیل 5در30,m5x30..

1,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,000 تومان

نمايش 1 تا 38 از 38 (1 صفحه)