قطر 3 میل

این دسته  شامل انوع پیچها و مهره ها و واشرهاو... فروشگاه که اندازه قطر آنها 3 میلی متر است میباشد.


مقایسه کالا (0)


پیچ 3X6 سراستوانه استیل

پیچ 3X6 سراستوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 6 میل  سراستوانه  استیل 3در6,m3x6..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

پیچ 3X8 سراستوانه استیل

پیچ 3X8 سراستوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 8 میل سر استوانه  استیل3در8,m3x8..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

پیچ 3X10 سر استوانه استیل

پیچ 3X10 سر استوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 10 میل  سر استوانه  استیل3در10,m3x10..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 3X12 سر استوانه استیل

پیچ 3X12 سر استوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 12میل سر استوانه  استیل3در12,m3x12..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 3X16 سراستوانه استیل

پیچ 3X16 سراستوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 16 میل سراستوانه استیل3در16,m3x16..

450 تومان قیمت بدون مالیات: 450 تومان

پیچ 3X25 سراستوانه استیل

پیچ 3X25 سراستوانه استیل

پیچ قطر 3 میل طول 25 میل  سراستوانه استیل3در25,m3x25..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 3X6 سرتخت استیل

پیچ 3X6 سرتخت استیل

پیچ قطر 3 میل طول 6 میل  سرتخت استیل3در6,m3x6..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

پیچ 3X8 سرتخت استیل

پیچ 3X8 سرتخت استیل

پیچ قطر 3 میل طول 8 میل  سرتخت استیل3در8,m3x8..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

پیچ 3X10 سرتخت استیل

پیچ 3X10 سرتخت استیل

پیچ قطر 3 میل طول  10 میل  سرتخت  استیل3در10,m3x10..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 3X12 سرتخت  استیل

پیچ 3X12 سرتخت استیل

پیچ قطر 3 میل طول 12 میل سرتخت استیل3در12,m3x12..

350 تومان قیمت بدون مالیات: 350 تومان

پیچ 3X16 سرتخت استیل

پیچ 3X16 سرتخت استیل

پیچ قطر 3 میل طول 16 میل  سرتخت  استیل3در16,m3x16..

450 تومان قیمت بدون مالیات: 450 تومان

پیچ 3X20 سرتخت استیل

پیچ 3X20 سرتخت استیل

پیچ قطر 3 میل طول 20 میل سرتخت  استیل3در20,m3x20..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

پیچ 3X25 سرتخت استیل

پیچ 3X25 سرتخت استیل

پیچ قطر 3 میل طول 25 میل سرتخت استیل3در25,m3x25..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 3X30 سرتخت استیل

پیچ 3X30 سرتخت استیل

پیچ قطر 3 میل طول 30 میل سرتخت استیل3در30,m3x30..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 3X6 آلن استیل

پیچ 3X6 آلن استیل

پیچ قطر3میل طول 6 میل  استیل3در6,m3x6..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 3X8 آلن استیل

پیچ 3X8 آلن استیل

پیچ فطر3میل طول 8 میل  استیل3در8,m3x8..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 3X10 آلن استیل

پیچ 3X10 آلن استیل

پیچ قطر3میل طول 10 میل  استیل3در10,m3x10..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 3X12 آلن استیل

پیچ 3X12 آلن استیل

پیچ قطر3میل طول 12 میل  استیل3در12,m3x12..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 3X16 آلن استیل

پیچ 3X16 آلن استیل

پیچ فطر3میل طول 16 میل  استیل3در16,m3x16..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 3X20 آلن استیل

پیچ 3X20 آلن استیل

پیچ قطر3میل طول 20 میل  استیل3در20,m3x20..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 3X25 آلن استیل

پیچ 3X25 آلن استیل

پیچ قطر3میل طول 25 میل  استیل3در25,m3x25..

900 تومان قیمت بدون مالیات: 900 تومان

پیچ 3X30 آلن استیل

پیچ 3X30 آلن استیل

پیچ قطر3میل طول 30میل  استیل3در30,m3x30..

900 تومان قیمت بدون مالیات: 900 تومان

پیچ 3X6 مغزی استیل

پیچ 3X6 مغزی استیل

پیچ 3X6 مغزی استیل..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 3X8 مغزی استیل

پیچ 3X8 مغزی استیل

پیچ 3X8 مغزی استیل..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 3X10 مغزی استیل

پیچ 3X10 مغزی استیل

پیچ 3X10 مغزی استیل..

1,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,000 تومان

پیچ 3X6 آلن سرتخت استیل

پیچ 3X6 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر3میل طول 6 میل  استیل3در6,m3x6..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 3X8 آلن سرتخت استیل

پیچ 3X8 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر3میل طول 8 میل  استیل3در8,m3x8..

600 تومان قیمت بدون مالیات: 600 تومان

پیچ 3X10 آلن سرتخت استیل

پیچ 3X10 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر3میل طول 10 میل  استیل3در10,m3x10..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 3X12 آلن سرتخت استیل

پیچ 3X12 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر3میل طول 12 میل  استیل3در12,m3x12..

700 تومان قیمت بدون مالیات: 700 تومان

پیچ 3X15 آلن سرتخت استیل

پیچ 3X15 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر3میل طول 15 میل  استیل3در15,m3x15..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 3X20 آلن سرتخت استیل

پیچ 3X20 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر3میل طول 20 میل  استیل3در20,m3x20..

800 تومان قیمت بدون مالیات: 800 تومان

پیچ 3X25 آلن سرتخت استیل

پیچ 3X25 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر3میل طول 25 میل  استیل3در25,m3x25..

900 تومان قیمت بدون مالیات: 900 تومان

پیچ 3X30 آلن سرتخت استیل

پیچ 3X30 آلن سرتخت استیل

پیچ قطر3میل طول 30 میل  استیل3در30,m3x30..

900 تومان قیمت بدون مالیات: 900 تومان

اسپیسر 3X5 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر 3X5 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر یک سر مهره یکسر پیچ  قطر داخلی مهره   3 میل قطر پیچ 3 میل طول قسمت فاصله 5میل  برنج آب کروم..

420 تومان قیمت بدون مالیات: 420 تومان

اسپیسر 3X6 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر 3X6 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر یک سر مهره یکسر پیچ  قطر داخلی مهره   3 میل قطر پیچ 3 میل طول قسمت فاصله 6 میل  برنج آب کروم..

420 تومان قیمت بدون مالیات: 420 تومان

اسپیسر 3X7 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر 3X7 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر یک سر مهره یکسر پیچ  قطر داخلی مهره   3 میل قطر پیچ 3 میل طول قسمت فاصله 7 میل  برنج آب کروم..

420 تومان قیمت بدون مالیات: 420 تومان

اسپیسر 3X8 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر 3X8 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر یک سر مهره یکسر پیچ  قطر داخلی مهره   3 میل قطر پیچ 3 میل طول قسمت فاصله 8 میل  برنج آب کروم..

420 تومان قیمت بدون مالیات: 420 تومان

اسپیسر 3X10 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر 3X10 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر یک سر مهره یکسر پیچ  قطر داخلی مهره   3 میل قطر پیچ 3 میل طول قسمت فاصله 10 میل  برنج آب کروم..

450 تومان قیمت بدون مالیات: 450 تومان

اسپیسر 3X12 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر 3X12 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر یک سر مهره یکسر پیچ  قطر داخلی مهره   3 میل قطر پیچ 3 میل طول قسمت فاصله 12 میل  برنج آب کروم..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

اسپیسر 3X16 یکسر مهره یکسر پیچبرنج آب کروم

اسپیسر 3X16 یکسر مهره یکسر پیچبرنج آب کروم

اسپیسر یک سر مهره یکسر پیچ  قطر داخلی مهره   3 میل قطر پیچ 3 میل طول قسمت فاصله 16 میل  برنج آب کروم..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

اسپیسر 3X20 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر 3X20 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر یک سر مهره یکسر پیچ  قطر داخلی مهره   3 میل قطر پیچ 3 میل طول قسمت فاصله 20 میل برنج آب کروم..

680 تومان قیمت بدون مالیات: 680 تومان

اسپیسر 3X25 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر 3X25 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر یک سر مهره یکسر پیچ  قطر داخلی مهره   3 میل قطر پیچ 3 میل طول قسمت فاصله 25 میل  برنج آب کروم..

750 تومان قیمت بدون مالیات: 750 تومان

اسپیسر 3X30 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر 3X30 یکسر مهره یکسر پیچ برنج آب کروم

اسپیسر یک سر مهره یکسر پیچ  قطر داخلی مهره   3 میل قطر پیچ 3 میل طول قسمت فاصله 30 میل  برنج آب کروم..

950 تومان قیمت بدون مالیات: 950 تومان

اسپیسر 3X6 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر 3X6 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر دو سر مهره  قطر داخلی مهره   3 میل طول قسمت فاصله 6 میل  برنج آ ب کروم..

420 تومان قیمت بدون مالیات: 420 تومان

اسپیسر 3X8 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر 3X8 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر دو سر مهره  قطر داخلی مهره   3 میل طول قسمت فاصله 8 میل برنج آ ب کروم..

420 تومان قیمت بدون مالیات: 420 تومان

اسپیسر 3X10 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر 3X10 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر دو سر مهره  قطر داخلی مهره   3 میل طول قسمت فاصله 10 میل برنج آ ب کروم..

450 تومان قیمت بدون مالیات: 450 تومان

اسپیسر 3X12 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر 3X12 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر دو سر مهره  قطر داخلی مهره   3 میل طول قسمت فاصله 12 میل برنج آ ب کروم..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

اسپیسر 3X16 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر 3X16 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر دو سر مهره  قطر داخلی مهره   3 میل طول قسمت فاصله 16 میل برنج آ ب کروم..

500 تومان قیمت بدون مالیات: 500 تومان

اسپیسر 3X20 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر 3X20 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر دو سر مهره  قطر داخلی مهره   3 میل طول قسمت فاصله 20 برنج آ ب کروم..

680 تومان قیمت بدون مالیات: 680 تومان

اسپیسر 3X25 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر 3X25 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر دو سر مهره  قطر داخلی مهره   3 میل طول قسمت فاصله 25 میل  برنج آ ب کروم..

750 تومان قیمت بدون مالیات: 750 تومان

اسپیسر 3X30 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر 3X30 دو سر مهره برنج آ ب کروم

اسپیسر دو سر مهره  قطر داخلی مهره   3 میل طول قسمت فاصله 30 میل  برنج آ ب کروم..

950 تومان قیمت بدون مالیات: 950 تومان

مهره شش گوش 3 میل استیل

مهره شش گوش 3 میل استیل

مهره شش گوش 3 میل استیل..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

مهره پرچی 3 میل قطر خارجی 5 میل آهن

مهره پرچی 3 میل قطر خارجی 5 میل آهن

مهره پرچی  3 میل  قطر خارجی 5 میل آهن..

300 تومان قیمت بدون مالیات: 300 تومان

مهره پرچی 3 میل قطر خارجی 5 میل آهن بسته 1000 عددی

مهره پرچی 3 میل قطر خارجی 5 میل آهن بسته 1000 عددی

مهره پرچی  3 میل  قطر خارجی 5 میل آهن بسته 1000 عددی..

220,000 تومان قیمت بدون مالیات: 220,000 تومان

واشر فنری 3 میل دور 6 میل استیل

واشر فنری 3 میل دور 6 میل استیل

واشر فنری 3  میل دور  6  میل استیل..

200 تومان قیمت بدون مالیات: 200 تومان

واشر تخت 3 میل دور 7 میل استیل

واشر تخت 3 میل دور 7 میل استیل

واشر تخت 3  میل دور 7 میل استیل..

200 تومان قیمت بدون مالیات: 200 تومان

نمايش 1 تا 56 از 56 (1 صفحه)